Ansök till PLUM

Nu har ansökningarna öppnat för PLUMs styrelse. Ta chansen och engagera dig du med!

Sista ansökningsdagen är den 14 Januari.

Här nedan kommer du få en kort introduktion till varje post. Så läs noga igenom det som du är mest intresserad av och skicka iväg en ansökan till:

Valberedning@plum.nu

Ta chansen, du kommer inte att ångra dig!

Styrelsen olika poster och dess innebörd.


Ordförande

Rollen som ordförande har en del praktiska ansvarsområden. Man kallar till och håller i styrelsemöten. Du är sköter kontakten med PLUMs samarbetspartners och fungerar som en länk mellan yrkeslivet, universitet och föreningen. Du ser till att styrelsearbetet flyter på bra och att alla jobbar mot de gemensamt uppsatta målen. Det ligger också i ordförandes arbetsuppgifter att se till att vi håller de stadgar som finns upprättade för föreningen samt kåren. Detta är väl de huvudsakliga ansvarsområden för ordförande men men det kommer också många fördelar. Du får ta del av hur en styrelse fungerar och även sitta vid rodret för att leda arbetet med föreningen framåt med hjälp av övriga styrelsen. Att engagera sig utanför studierna är ett bra sätt att få en mer nyanserad utbildning och det ger dig även en bra merit för framtiden att ha suttit som ordförande.

Det bästa med att sitta i styrelsen är att vi har blivit ett sånt tajt gäng och att vi har haft så otroligt roligt under resans gång. Vi har också varit iväg med P-riks och träffat andra studenter från alla p-vetarutbildningar i Sverige vilket har varit superroligt!


Vice Ordförande

Vice ordförandes uppgifter är att underlätta arbetsbördan för ordförande samt delta på styrelsemöten och olika event som anordnas på Universitetsområdet riktat till personalvetarprogrammets studenter. Som vice ordförande agerar du bollplank och stöd för både ordförande och styrelsemedlemmar. Vice ordförande sitter med som representant i ägarstämman för Uniaden. Din roll som representant innebär att du är en mellanhand mellan PLUM och ägarstämman där du förmedlar PLUM’s vision hur Uniaden ska se ut till ägarstämman. Därefter vidarebefordrar vice ordförande information och beslut tagna av ägarstämman. Vice ordförande sitter även med som PLUMs representant i SAMO, vilket är studenters arbetsmiljöombud.
Den främsta uppgiften är att förmedla vad som händer i PLUM och Uniaden.


Kassör

Kassörens roll är att ha ett övergripande ansvar över ekonomin i föreningen. Under året håller du som kassör den övriga styrelsen uppdaterad genom kommunikation om ekonomin och kontinuerliga budgetuppföljningar. Arbetsuppgifterna förutom den löpande kommunikationen med styrelsen är löpande bokföring, utställning av fakturor samt att göra den årliga budgeten, resultat och balansräkning i slutet av året.


Sekreterare

Sekreterarens huvudsakliga roll är att föra protokoll under styrelsemöten. Innan mötena skall sekreteraren förbereda protokollet utifrån den dagordning som skickas ut i samband med kallelsen till mötet. Efter mötet skall protokollet kontrolleras av sekreteraren samt av vald justerare och efter det skickas vidare till PR-utskottet för uppläggning på PLUMs hemsida. Utöver det har sekreteraren ansvaret för att samla in medlemsunderskrifter från alla årskurser. Sekreteraren skall senare skicka medlemsunderskifterna vidare till P-riks för att se till att PLUM får sitt bidrag. Som Sekreterare har man även oftast tid för att hjälpa andra poster med deras arbetsuppgifter om så behövs. Därmed får sekreteraren en bred och lärorik upplevelse av alla områden i styrelsen utöver de egna ansvarsområden.  


Sportutskottet

Vi i sportutskottet värnar om PLUM-medlemmarnas hälsa och ansvarar för de fysiska aktiviteterna under året. Vi arrangerar olika turneringar och bokar halltider för att i största möjliga utsträckning kunna träna tillsammans. Varje vinter åker programmet på en skidresa som anordnas av oss i sportutskottet och till våren styr vi ihop ett lag till Brännbollsyran. Förutom detta så sitter man även med i planeringsgruppen för Umeå World Cup som är en futsalturnering som anordnas av olika program där själva turneringen äger rum under vårterminen vanligtvis och där är det ett lunchmöte en gång i veckan där man träffas och planerar.

Som ansvariga i sportutskottet är det en fördel om man tycker om att planera då uppdraget innebär en del sådant och förutom det bör man vara engagerad, driven, sportintresserad samt att vara lyhörd och försöka möta PLUM-medlemmarnas önskemål genom att i största möjliga mån variera olika idrottsliga aktiviter.


PR & Markandsföring

Som PR & marknadsföringsansvarig ansvarar du för att arbeta strategiskt med marknadsföring av PLUM inom all typer av sociala medier, ex instagram,facebook och youtube. Marknadsföringens primära mål är att stärka PLUMs varumärke och säkra medlemsantalet, eventuellt öka det?

Största fokuset ligger som sagt på användandet av sociala medier, webbsidan, införskaffandet av tryckt material, sponsorer och marknadsföringen av kommande event. Du kommer även att ha en stöttande roll till styrelsens övriga medlemmar i marknadsföringsfrågor, och alltid ha ett finger med i spelet. Det vill säga, som marknadsföringsansvarig har du en väldigt god inblick i organisationen, sponsorerna, medlemmarna och dess framtid.

Som PR & marknadsföringsansvarig så är det ett plus om du har ett brinnande intresse för sociala medier, fotografi och baskunskaper kring photoshop.


Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottets främsta ansvarsområde är att arbeta med att bibehålla kvalitén på personalvetarprogrammet. Det är till dig studenterna i första hand vänder sig till om de har problem eller synpunkter på programmets innehåll. Som ansvarig för utbildningsutskottet fungerar du som en länk mellan lärare och studenter vilket syns tydligt då du sitter som representant för PLUM i programrådet. Till din uppgift hör även att anordna evenemang och föreläsningar utöver det som utbildningen redan erbjuder och på så sätt knyta an studietiden med arbetslivet.

Den här posten ger dig goda möjligheter att knyta kontakter inför framtiden och en möjlighet att påverka utbildningen till det bättre.


Sociala utskottet

Att vara ansvarig för det sociala utskottet innebär att man ska styra upp sociala aktiviteter och göra studentlivet på personalvetarprogrammet lite roligare! Arbetsuppgifterna består i att arrangera sittningar där uppgifter tillkommer såsom att sälja biljetter, välja meny och boka lokal samt anordna aktiviteter under kvällen ingår. Det sociala utskottet ser även till att anordna övriga aktiviteter där exempelvis spex står på schemat.


BetSek

Som BetSek-representant är din roll att fungera som en länk mellan PLUM och Betsek. Det innebär att gå på BetSekmöten där du sedan informerar PLUM vad som har sagts och vad som händer härnäst.

Rollen som BetSek-representant innebär att du får vara delaktig högre upp i ledet och kunna påverka på en högre nivå. Du får kontakt med andra program och även med personer som arbetar på Umeå Studentkår.

I BetSek företräder du PLUM och din uppgift är att engagera dig för medlemmarnas bästa. Det kan vara att förbereda inför examensceremonin, planera en sittning eller liknande för berörda program eller ta upp problem inom programmet till utbildnings-bevakaren.


Valberedningen

Dessa har som ansvar att hålla sig informerade under året vad det finns för kandidater till nästa års styrelse. Valberedningen håller inför årsmötet intervjuer med sökande till styrelsekärnan (ordförande, vice ordförande, kassör & sekreterare) samt sökande till utskottsansvariga och nästa års valberedning. De går sedan igenom sitt arbete och kommer fram till vilka de anser bäst lämpade för posterna. Dessa kandidater presenteras sedan på årsmötet med motivering, som medlemmarna sedan får rösta ja eller nej till.

Valberedningen består av fyra personer, två från åk2 och två från åk3.